હરિ જયંતી જન્મોત્સવની ઉજવણી

GadhpurdhamSwaminarayan Temple, Atlanta શ્રી હરિ જયંતી જન્મોત્સવની ઉજવણી

Wednesday, April 05,2017

 શ્રી ધનશ્યામ જન્મોત્સવની આરતી: રાતના 10:10કલાકે 

શ્રી રામ જન્મોત્સવની આરતી: બપોરે 12:00કલાકે 

Sunday,April 09, 2017
યજમાન દ્વારા પૂજન : સાંજ ના ૪ થી ૫ કલાકે

રામ-ઘનશ્યામ રાસ- જન્મોત્સવ : સાંજ ના ૫ થી ૬ કલાકે

થાળ-આરતી- નિત્યનિયમ : સાંજ ના ૬ થી ૭ કલાકે

Bhagwan Swaminarayan manifested on earth in 1781 on the Hindu calendrical day of Chaitra sud 9. This year, that auspicious day falls on Wednesday o5th of April. It will be celebrated at the Mandir with a host of devotional festivities, including a ceremonial offering, singing, chanting, and an assembly in the evening. This will culminate with the arti at 10.10pm, signifying the precise time Bhagwan Swaminarayan chose to be born to mother Bhaktimata in the small north Indian village of Chhapaiya.
Please also join us on Sunday o9,April to continue celebration of Ram-Ghanshyam Janmotsav. Mahaprasad will be served after Arti. 
Please come join us and be a part of this mega event
Yajamans are welcome 

Jay swaminarayan 

Shastriji Krushnakant Vyas 

Gadhpurdham

Leave a Reply

Your email address will not be published.